کاهش قیمت میلگرد در بخش خصوصی---میلگرد نیشابور

:: کاهش قیمت میلگرد در بخش خصوصی---میلگرد نیشابور

26/بهمن/ 1394

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۰

11850

A3 میلگرد---موجود نمیباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

11380

A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲و۱۲

11620

A3
4

میلگرد نیشابور {۱۴تا۲۸}صادراتی

---

صادراتیA3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

11650

A2
2

میلگرد قزوین وپارس {۱۰تا۱۴}  

10950

A2
3

میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

10950

A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز
4

میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---

A2
5

میلگرد خرمدشت سایز ۱۰

11000

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

12200

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

12000

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

11400

A3بارگیری میلگرد ظفر تا ۴ سایز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

11400

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

13200

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

12700

A3بارگیری میلگرد گلستان۲سایز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

12200

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۰}

---

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

---

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۳۲و۱۲

12200

بارگیری میلگرد شاهرود 7 سایز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

11600

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

13000

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

12400

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

11800

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا25}

11200

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

---

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

---

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

11000

      A3          
ردیف
آناهیتا گیلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گیلان سایز   ۸

12050

                    A2                           
۲

میلگرد گیلان سایز {۱۰}          

11950

       A3             
۳

میلگرد گیلان سایز {۱۴تا۲۵}

11350

      A3          
ردیف
هیربد
قیمت به ریال
توضیحات
۱

پروفیل هیربد سایز جور

13300

                  ورق2                         
۲

میلگرد هیربد سایز {۱۴تا۲۵}

10900

  A3       
۳

میلگرد هیربد سایز 12

11450

    A3        
ردیف
پروفیل نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطی۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

---

        {15و23کیلو}ورق2                   
۲

قوطی۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

16500

 ورق5/1       
۳

ورق 4میل برش خورده

---

اصفهان

ردیف
شکفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشی ۳ فابریک 

11900

           { ۶متری}            
2

نبشی ۴و ۵فابریک      

11900

 { ۶متری} 
3

ناودانی ۶   

600000

 { ۱۲متری}   
4

ناودانی ۸   

820000

 { ۱۲متری}  
5

ناودانی ۱۰  

1070000

 { ۱۲متری}  
منبع : بررسی قیمت روز میلگرد در ایرانکاهش قیمت میلگرد در بخش خصوصی---میلگرد نیشابور
برچسب ها : سایز ,قیمت ,میلگرد ,ردیف ,توضیحات ,ریال ,ریال توضیحات ,میلگرد قزوین ,میلگرد نیشابور ,a3           ردیف ,a3              ,قوطی۴۰*۴۰ ۸۰*۴۰ ۵۰*۳۰

میلگرد نیشابور---استحکام بیشتر---میلگرد برتر

:: میلگرد نیشابور---استحکام بیشتر---میلگرد برتر

31/فروردین/ 1395

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۰

---

A3 میلگرد---موجود نمیباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

17250

A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲و۱۲

17470

A3
4

میلگرد نیشابور {۱۴تا۲۸}صادراتی

---

صادراتیA3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

18450

A2
2

میلگرد قزوین وپارس {۱۰تا۱۴}  

17750

A2
3

میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

17750

A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز
4

میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---

A2
5

میلگرد خرمدشت سایز ۱۰

---

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

18450

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

18250

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

17750

A3بارگیری میلگرد ظفر تا ۴ سایز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

17750

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

19000

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

18600

A3بارگیری میلگرد گلستان۲سایز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

---

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۰}

---

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

---

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۳۲و۱۲

17900

بارگیری میلگرد شاهرود 7 سایز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

17700

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

---

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

---

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

---

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا25}

---

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

---

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

---

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

---

      A3          
ردیف
آناهیتا گیلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گیلان سایز   ۸

19250

                    A2                           
۲

میلگرد گیلان سایز {۱۰}          

18950

       A3             
۳

میلگرد گیلان سایز {۱۴تا۲۵}

18250

      A3          
ردیف
اصفهان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد اصفهان سایز 14-16-20

17800

                     A3                        
۲

میلگرد اصفهان سایز {22تا32}

17650

  A3       
۳

میلگرد اصفهان سایز 

---

    A3        
ردیف
پروفیل نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطی۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

21500

        {15و23کیلو}ورق2                   
۲

قوطی۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

---

 ورق5/1       
۳

ورق 4میل برش خورده

---

اصفهان

منبع : بررسی قیمت روز میلگرد در ایرانمیلگرد نیشابور---استحکام بیشتر---میلگرد برتر
برچسب ها : سایز ,میلگرد ,قیمت ,ردیف ,توضیحات ,ریال ,ریال توضیحات ,میلگرد قزوین ,میلگرد نیشابور ,میلگرد گیلان ,a3           ردیف ,قوطی۴۰*۴۰ ۸۰*۴۰ ۵۰*۳۰

میلگرد نیشابور---افزایش قیمت میلگرد در آخرین روزهای سال

:: میلگرد نیشابور---افزایش قیمت میلگرد در آخرین روزهای سال

24/اسفند/ 1394

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۰

---

A3 میلگرد---موجود نمیباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

13000

A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲و۱۲

13220

A3
4

میلگرد نیشابور {۱۴تا۲۸}صادراتی

---

صادراتیA3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

13820

A2
2

میلگرد قزوین وپارس {۱۰تا۱۴}  

13120

A2
3

میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

13120

A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز
4

میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---

A2
5

میلگرد خرمدشت سایز ۱۰

---

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

14500

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

`14300

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

13700

A3بارگیری میلگرد ظفر تا ۴ سایز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

13700

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

---

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

13100

A3بارگیری میلگرد گلستان۲سایز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

12900

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۰}

12900

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

---

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۳۲و۱۲

13500

بارگیری میلگرد شاهرود 7 سایز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

13050

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

14550

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

14050

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

13850

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا25}

13550

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

---

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

13600

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

13050

      A3          
ردیف
آناهیتا گیلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گیلان سایز   ۸

14500

                    A2                           
۲

میلگرد گیلان سایز {۱۰}          

14200

       A3             
۳

میلگرد گیلان سایز {۱۴تا۲۵}

13600

      A3          
ردیف
هیربد
قیمت به ریال
توضیحات
۱

پروفیل هیربد سایز جور

16700

                  ورق2                         
۲

میلگرد هیربد سایز {۲۲تا۲۵}

12650

  A3       
۳

میلگرد هیربد سایز 12

13450

    A3        
ردیف
پروفیل نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطی۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

---

        {15و23کیلو}ورق2                   
۲

قوطی۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

---

 ورق5/1       
۳

ورق 4میل برش خورده

---

اصفهان

ردیف
شکفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشی ۳ فابریک 

---

           { ۶متری}            
2

نبشی ۴و ۵فابریک      

---

 { ۶متری} 
3

ناودانی ۶   

---

 { ۱۲متری}   
4

ناودانی ۸   

---

 { ۱۲متری}  
5

ناودانی ۱۰  

---

 { ۱۲متری}  
منبع : بررسی قیمت روز میلگرد در ایرانمیلگرد نیشابور---افزایش قیمت میلگرد در آخرین روزهای سال
برچسب ها : سایز ,قیمت ,میلگرد ,ردیف ,توضیحات ,ریال ,ریال توضیحات ,میلگرد قزوین ,میلگرد نیشابور ,a3           ردیف ,a3              ,قوطی۴۰*۴۰ ۸۰*۴۰ ۵۰*۳۰

کاهش شدید قیمت میلگرد بخش خصوصی---میلگرد نیشابور

:: کاهش شدید قیمت میلگرد بخش خصوصی---میلگرد نیشابور

11/اسفند/ 1394

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۰

12880

A3 میلگرد---موجود نمیباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

12430

A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲و۱۲

12650

A3
4

میلگرد نیشابور {۱۴تا۲۸}صادراتی

---

صادراتیA3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

13220

A2
2

میلگرد قزوین وپارس {۱۰تا۱۴}  

12520

A2
3

میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

12520

A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز
4

میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---

A2
5

میلگرد خرمدشت سایز ۱۰

---

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

14650

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

14450

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

13850

A3بارگیری میلگرد ظفر تا ۴ سایز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

13850

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

---

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

13400

A3بارگیری میلگرد گلستان۲سایز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

13200

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۰}

---

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

---

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۳۲و۱۲

13200

بارگیری میلگرد شاهرود 7 سایز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

12900

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

---

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

13500

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

13300

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا25}

13000

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

13400

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

13000

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

---

      A3          
ردیف
آناهیتا گیلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گیلان سایز   ۸

13500

                    A2                           
۲

میلگرد گیلان سایز {۱۰}          

13300

       A3             
۳

میلگرد گیلان سایز {۱۴تا۲۵}

12700

      A3          
ردیف
هیربد
قیمت به ریال
توضیحات
۱

پروفیل هیربد سایز جور

15100

                  ورق2                         
۲

میلگرد هیربد سایز {۱۴تا۲۵}

---

  A3       
۳

میلگرد هیربد سایز 12

---

    A3        
ردیف
پروفیل نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطی۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

---

        {15و23کیلو}ورق2                   
۲

قوطی۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

---

 ورق5/1       
۳

ورق 4میل برش خورده

---

اصفهان

ردیف
شکفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشی ۳ فابریک 

---

           { ۶متری}            
2

نبشی ۴و ۵فابریک      

---

 { ۶متری} 
3

ناودانی ۶   

---

 { ۱۲متری}   
4

ناودانی ۸   

---

 { ۱۲متری}  
5

ناودانی ۱۰  

---

 { ۱۲متری}  
منبع : بررسی قیمت روز میلگرد در ایرانکاهش شدید قیمت میلگرد بخش خصوصی---میلگرد نیشابور
برچسب ها : سایز ,قیمت ,میلگرد ,ردیف ,توضیحات ,ریال ,ریال توضیحات ,میلگرد قزوین ,میلگرد نیشابور ,a3           ردیف ,a3              ,قوطی۴۰*۴۰ ۸۰*۴۰ ۵۰*۳۰

افزایش بی منطق قیمت میلگرد در ایران

:: افزایش بی منطق قیمت میلگرد در ایران

29/فروردین/ 1395

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۰

---

A3 میلگرد---موجود نمیباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

15850

A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲و۱۲

16070

A3
4

میلگرد نیشابور {۱۴تا۲۸}صادراتی

---

صادراتیA3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

16950

A2
2

میلگرد قزوین وپارس {۱۰تا۱۴}  

16250

A2
3

میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

16250

A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز
4

میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---

A2
5

میلگرد خرمدشت سایز ۱۰

---

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

17000

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

16700

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

16300

A3بارگیری میلگرد ظفر تا ۴ سایز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

16300

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

---

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

---

A3بارگیری میلگرد گلستان۲سایز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

---

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۰}

---

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

---

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۳۲و۱۲

---

بارگیری میلگرد شاهرود 7 سایز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

---

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

---

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

---

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

---

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا25}

---

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

---

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

---

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

---

      A3          
ردیف
آناهیتا گیلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گیلان سایز   ۸

---

                    A2                           
۲

میلگرد گیلان سایز {۱۰}          

---

       A3             
۳

میلگرد گیلان سایز {۱۴تا۲۵}

---

      A3          
ردیف
اصفهان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد اصفهان سایز 14-16-20

---

                     A3                        
۲

میلگرد اصفهان سایز {22تا32}

---

  A3       
۳

میلگرد اصفهان سایز 

---

    A3        
ردیف
پروفیل نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطی۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

---

        {15و23کیلو}ورق2                   
۲

قوطی۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

---

 ورق5/1       
۳

ورق 4میل برش خورده

---

اصفهان

ردیف
شکفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشی ۳ فابریک 

---

           { ۶متری}            
2

نبشی ۴و ۵فابریک      

---

 { ۶متری} 
3

ناودانی ۶   

---

 { ۱۲متری}   
4

ناودانی ۸   

---

 { ۱۲متری}  
5

ناودانی ۱۰  

---

 { ۱۲متری}  
منبع : بررسی قیمت روز میلگرد در ایرانافزایش بی منطق قیمت میلگرد در ایران
برچسب ها : سایز ,قیمت ,ردیف ,توضیحات ,میلگرد ,ریال ,ریال توضیحات ,میلگرد قزوین ,a3           ردیف ,a3              ,میلگرد گیلان ,قوطی۴۰*۴۰ ۸۰*۴۰ ۵۰*۳۰

فروش میلگرد باماتماس بگیرید---میلگردنیشابور

:: فروش میلگرد باماتماس بگیرید---میلگردنیشابور

23/فروردین/ 1395

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۰

---

A3 میلگرد---موجود نمیباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

13750

A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲و۱۲

13970

A3
4

میلگرد نیشابور {۱۴تا۲۸}صادراتی

---

صادراتیA3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

14520

A2
2

میلگرد قزوین وپارس {۱۰تا۱۴}  

13820

A2
3

میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

13820

A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز
4

میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---

A2
5

میلگرد خرمدشت سایز ۱۰

---

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

15000

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

14800

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

14200

A3بارگیری میلگرد ظفر تا ۴ سایز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

14200

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

---

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

14400

A3بارگیری میلگرد گلستان۲سایز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

14200

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۰}

14200

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

14900

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۳۲و۱۲

14380

بارگیری میلگرد شاهرود 7 سایز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

13800

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

15000

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

---

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

14000

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا25}

13800

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

---

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

14100

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

13500

      A3          
ردیف
آناهیتا گیلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گیلان سایز   ۸

14900

                    A2                           
۲

میلگرد گیلان سایز {۱۰}          

14600

       A3             
۳

میلگرد گیلان سایز {۱۴تا۲۵}

14300

      A3          
ردیف
اصفهان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد اصفهان سایز 14-16-32

13900

                     A3                        
۲

میلگرد اصفهان سایز {18تا28}

13600

  A3       
۳

میلگرد اصفهان سایز 

---

    A3        
ردیف
پروفیل نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطی۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

---

        {15و23کیلو}ورق2                   
۲

قوطی۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

---

 ورق5/1       
۳

ورق 4میل برش خورده

---

اصفهان

ردیف
شکفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشی ۳ فابریک 

15900

           { ۶متری}            
2

نبشی ۴و ۵فابریک      

15900

 { ۶متری} 
3

ناودانی ۶   

---

 { ۱۲متری}   
4

ناودانی ۸   

---

 { ۱۲متری}  
5

ناودانی ۱۰  

---

 { ۱۲متری}  
منبع : بررسی قیمت روز میلگرد در ایرانفروش میلگرد باماتماس بگیرید---میلگردنیشابور
برچسب ها : سایز ,ردیف ,توضیحات ,میلگرد ,ریال ,قیمت ,ریال توضیحات ,میلگرد قزوین ,a3           ردیف ,a3              ,میلگرد گیلان ,قوطی۴۰*۴۰ ۸۰*۴۰ ۵۰*۳۰